HomeAlgemene Voorwaarden

VAN BEURDEN & CHOY ADVOCATEN – ALGEMENE VOORWAARDEN, 2023 – v001

1. Van Beurden & Choy Advocaten is de handelsnaam waaronder de advocaten (i) mr. R.R.G.M. van Beurden via diens praktijkvennootschap, de besloten vennootschap naar Nederlands recht mr. R.R.G.M. van Beurden B.V. (KvK: 24323732), hierna “Van Beurden” en (ii) mr. C. Choy als eenmanszaak (KvK: 71922202), hierna: “Choy”, gezamenlijk de advocatuur uitoefenen. Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd hetzij door Van Beurden, hetzij door Choy en altijd en in ieder geval onder uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2. Van Beurden en Choy hebben ieder hun eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In dat kader is iedere aansprakelijkheid, buiten het bedrag van het eigen risico, beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de hetzij door Van Beurden, hetzij door Choy gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel om welke reden dan ook niet mocht gelden, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het honorarium dat voor de opdracht, in het kader waarvan de schade is toegebracht, in rekening is gebracht, tot ten hoogste € 5.000.

3.De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd hetzij Van Beurden, hetzij Choy aan te spreken tot het hiervoor in artikel 2 genoemde bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens huidige of voormalige werknemers, advocaten, partners, aandeelhouders, praktijkvennootschappen, adviseurs en bestuurders van praktijkvennootschappen, waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten, terwijl in alle gevallen de aansprakelijkheid nooit meer bedraagt dan het hiervoor in artikel 2 bedoelde bedrag.

4.Bij de uitvoering van opdrachten kunnen Van Beurden en/of Choy naar eigen inzicht derden inschakelen. Van Beurden en/of Choy zullen waar in redelijkheid aangewezen, bij het inschakelen van derden overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Beurden noch Choy zijn aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en zijn gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever (algemene) voorwaarden met inbegrip van een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door (een van) hen ingeschakelde derden te aanvaarden.

5. Van Beurden en Choy verwerken persoonsgegevens van (contactpersonen van) hun cliënten in het kader van (de uitvoering van) hun dienstverlening en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Van Beurden en Choy kunnen daarnaast (al dan niet op verzoek) informatie over hun producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, of cliënten telefonisch benaderen. Er wordt – voor zover nodig – aangenomen dat door (een contactpersoon van) cliënt aan Van Beurden en/of Choy beschikbaar gestelde elektronische contactgegevens mede zijn bestemd en bekendgemaakt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor marketing doeleinden. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan Van Beurden en/of Choy.

6. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en hetzij Van Beurden, hetzij Choy, alsmede degenen van wiens diensten gebruik gemaakt worden, is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. Schadeclaims verjaren wanneer zij niet binnen een jaar na ontdekking voor de rechter zijn gebracht.

7. Niet alleen Van Beurden en/of Choy, maar ook de in artikel 4 genoemde (rechts)personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

8. Van Beurden en Choy kennen een kantoorklachtenregeling. Niet opgeloste klachten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9. Van Beurden kan derdengelden ontvangen omdat hij over een stichting derdengelden beschikt.

10. Choy ontvangt geen derdengelden omdat hij niet over een stichting derdengelden beschikt.

11. Van Beurden en Choy kunnen elkaar over en weer vervangen of voor elkaar waarnemen.